Contact

Steun ons financieel

Hoe kunt u ons financieel ondersteunen ?

De vzw hanteert geen lidmaatschapskosten.

Daardoor hangt haar werking af van de reguliere bijdragen die ze kan ontvangen van individuele personen, bedrijven en andere organisaties.

Wij maken daarom van de gelegenheid gebruik om u een bijdrage te vragen – in uw eigen naam of in die van een bedrijf – via overschrijving op de rekening van de Asbl "Vrienden van de Vijvers.

BE43 0689 0771 3701

Voor elke bijdrage ontvangt de schenker een ontvangstbevestiging per e-mail of per post.

Momenteel beschikt de vzw niet over de officiële erkenning die giften fiscaal aftrekbaar maakt. De vzw overweegt deze mogelijkheid aan te bieden zodra haar omvang en uitstraling dit rechtvaardigen.

De jaarrekeningen van de vzw worden jaarlijks op de website gepubliceerd, wanneer de bestuurders verslag uitbrengen van hun beheer over het afgelopen jaar.

Statuten :

De vzw is opgericht op 14 juni 2017. De akte van oprichting is op 21 augustus 2017 gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad. De statuten zijn gewijzigd op 9 januari 2018 (afschaffing van het lidgeld). Die wijziging is gepubliceerd op 10 april 2018.

De Gewone Algemene Vergadering bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging en komt jaarlijks tijdens het eerste semester bijeen.

Jaarrekening :

De boekhouding wordt, deels in tweevoud, maandelijks bijgewerkt. De eerste jaarrekening wordt opgesteld op 31 december 2018.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen staan donaties of nalatenschappen bestaande uit middelen die permanent ter beschikking van de vzw worden gesteld (zoals de "Startersbijdragen van de bestuurders") als permanente middelen op de balans, terwijl giften die worden verzameld ter gelegenheid van bepaalde evenementen in het betreffende jaar als opbrengsten geboekt staan. De enige werkingskosten betreffen de vergoeding van een administratief medewerkster. Privéuitgaven, representatie- of andere onkosten worden niet meegerekend.

Het positieve balansoverschot behoort toe aan de vereniging en wordt uitbetaald of overgedragen.

De penningmeester stelt de jaarrekening bij elke jaarlijkse afsluiting op en legt die voor aan de Raad van Bestuur, die ze laat goedkeuren door de Algemene Vergadering.

Word lid van de Vrienden van de Vijvers

Sluit u bij ons aan
x